Illinois Natural History Survey - University of IllinoisShowing records 1 - 20 out of 23 matching records
Download species information for these results

Next 3Page: 1  2

Scientific Name Synonyms Common Names Family Lifeform Origin Photo
Potamogeton x hagstroemiiPotamogeton x hagstromiiPondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton x rectifoliusPondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton x spathuliformisPotamogeton x spathulaeformisPondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton amplifoliusLargeleaf pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton crispusCurly pondweed Potamogetonaceae Forb Europe
Potamogeton diversifoliusWaterthread pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton epihydrusRibbonleaf pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton foliosusLeafy pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton friesiiFries's pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton gramineusVariable-leaf pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton illinoensisIllinois pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton natansFloating leaf pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton nodosusLong leaf pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Stuckenia pectinataPotamogeton pectinatus
Sago pondweed
Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton praelongusWhite-stemmed pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton pulcherSpotted pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton pusillusPotamogeton berchtoldiiBaby pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton richardsoniiRichardson's pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton robbinsiiRobbin's pondweed Potamogetonaceae Forb Native
Potamogeton strictifoliusStiff pondweed Potamogetonaceae Forb Native

Next 3Page: 1  2